Në kushte të krizës secila grua e katërt gjendet në periudhën riprodhuese, bile një e pesta e grave të prekura nga kriza, kanë shtatzëni dhe abort të komplikuar.

Bashkëpunëtorët